Home

Conservatie Piaget

Jean Piaget en zijn conservatie van vloeibare volume

 1. Jean Piaget heeft de cognitieve ontwikkelingstheorie ontworpen. Het draait hierbij om het eindresultaat van een (inter)actief proces. Noot bij deze theorie: voor Piaget zijn cognitie en intelligentie synoniem aan elkaar. Buiten maturatie wordt volgens Piaget de cognitieve ontwikkeling door twee andere beïnvloed, namelijk: organisatie en adaptatie
 2. conservatiebetekenis & definitie. conservatie. Term uit de theorie van Jean Piaget. Het gaat om het begrip in de kindontwikkeling waarbij het wel of niet in staat is kwantiteiten bij objecten juist in te schatten, ook na verandering van de indeling of opzet van de objecten. Piaget deed de volgende proef met kinderen
 3. Piaget onderscheidde drie mechanismen waarmee kennis vergaard wordt: assimilatie, accommodatie en equilibratie. Volgens Piaget bestaat kennis uit verschillende structuren. Bij assimilatie vertaalt men nieuwe informatie naar een vorm die men kan begrijpen (een man die twee plukken haar heeft aan de zijkant van zijn hoofd wordt door kinderen snel een clown genoemd)
 4. Een van de belangrijkste onderzoeken van Piaget is het onderzoek naar conservatiebegrip. Een hoeveelheid vloeistof die is overgegoten in een smaller glas wordt door kinderen die niet kunnen conserveren als meer gezien. De ontwikkeling van jonge kinderen is verbluffend te noemen
 5. 7 ideeën over Conservatie van piaget | cognitieve psychologie, kleuterklas, ontwikkelingspsychologie

conservatie - de betekenis volgens Piet van der Ploe

Cognitieve ontwikkeling van kinderen Mens en Samenleving

 1. Ontwikkelingspsychologie - Conservatie Van Aantal Cognitieve psychologie: Piaget De pre-operationele fase (2-7 jaar): nog geen conservatie van aantal Sociale Wetenschappe
 2. Hand-out Conservation test Volgens Piaget maken kinderen 4 verschillende stadia van cognitieve ontwikkeling door. De Dit houdt in dat kinderen symbolen en mentale representaties goed gaan gebruiken. Hierdoor wordt het denken en probleemoplossend vermogen gestimuleerd
 3. der enz. denk aan de proeven van piaget. Wel kunnen conserveren: het kind weet wel wat langer,korter, meer,

De ontwikkelingsstadia van Piaget Mens en Gezondheid

7 ideeën over Conservatie van piaget cognitieve

Piaget stelde 3 ideeën centraal in zijn theorie: 1. schema's, 2. de interactie tussen assimilatie en accommodatie, en 3. de stadia van cognitieve ontwikkeling. Een schema in Piagets theorie is een mentale structuur of programma dat de ontwikkeling van het denken van het kind aanstuurt Op 16 september 1990 was het tien jaar geleden dat Piaget is overleden. Daar hij de eerste empirische genetische strukturalistis, is dat voor Stichting Histos een aanleiding om zijn leven en werkenuitvoerig te schetsen A typical 4.5-year-old on Piagetian conservation tasks: number, length, liquid, mass, and area. (Captioning provided by the IT Department at Inver Hills Comm.. Piaget was van mening dat kinderen aan de hand van assimilatie en accommodatie kwalitatief verschillende stadia van cognitieve ontwikkeling doormaken. Het preoperationele denken, die kinderen van twee tot zeven jaar doormaken, wordt gekenmerkt door de enorme uitbreiding van het symbolische denken. D.. Op deze pagina. 0-2 jaar 2-6 jaar 6-12 jaar 12-18 jaar. 0-2 jaar Waarnemen en bewegen. Piaget noemt deze fase de senso-motorische fase. In deze fase leert het kind de wereld kennen door enerzijds de zintuigen te gebruiken (zien, horen, voelen, proeven) en anderszijds door te bewegen

Jean Piaget: Objectpermanentie en ontwikkeling van de

 1. mahler stern piaget proces een intrapsychisch proces en steunt op de realisatie van object constanties. kritiek op de autistische en symbiotische fase va
 2. of de leeftijden die Piaget heeft opgesteld in verband met het conservatie-inzicht bij de hedendaagse kinderen ook nog hetzelfde zijn. In dit zelfstandig project zal ik jullie eerst een beetje wegwijs maken in de theorie van Piaget en zijn visie over het conservatie-inzicht. Vervolgens komen jullie te weten wat de uitslagen zijn va
 3. Piaget's theorie van cognitieve ontwikkeling is een uitgebreide theorie over de aard en ontwikkeling van menselijke intelligentie.Het is ontstaan door de Zwitserse ontwikkelingspsycholoog Jean Piaget (1896-1980). De theorie gaat over de aard van kennis zelf en hoe mensen het geleidelijk gaan verwerven, construeren en gebruiken. De theorie van Piaget is vooral bekend als.
 4. Conservatie De idee dat bepaalde fysieke eigenschappen van voorwerpen dezelfde blijven, zelfs wanneer hun uiterlijke verschijningsvorm verandert. Bijvoorbeeld aantal, lengte, hoeveelheid, gewicht. (In de pre-operationele fase van Piaget lukt het kinderen nog niet). Centratie Aandacht richten op een aspect, focus op mees
 5. 20-mei-2019 - Bekijk het bord 'conservatie' van Juf Larisa, dat wordt gevolgd door 676 personen op Pinterest. Bekijk meer ideeën over gecijferdheid, kleuterklas, klchool werkbladen
 6. ontwikkelen. Piaget stelt de ontwikkeling van het getalbegrip voor als de oorsprong van het leren rekenen. Dit getalbegrip ontstaat als kwantificering van logische relaties en ontwikkelt zich gelijktijdig met de genese van deze relaties. Er zouden vier voorwaarden bestaan om tot getalbegrip te komen

Cognitieve ontwikkeling - 1

 1. Het gratis leerplatform om sneller hogere cijfers te halen. Login. Registrere
 2. a), New York, Academic Press, 1981, volume 2
 3. 24-sep-2014 - Bekijk het bord conservatie van piaget van Mieke Puimège op Pinterest. Bekijk meer ideeën over cognitieve psychologie, kleuterklas, ontwikkelingspsychologie
 4. Jean Piaget en zijn conservatie van vloeibare volume De proef van conservatie van vloeibare volume laat zien hoe anders het kinderbrein het overschenken van vloeistof in een Het meten van intelligentie met intelligentietesten Intelligentie is een vrij breed begrip, dat op verschillende manieren gemeten kan worden
 5. Piaget geloofde dat het belangrijk is om kinderen zelf te laten ontdekken om te leren. Deze verkenning beïnvloedt hun cognitieve ontwikkeling. Deze Zwitserse psycholoog geloofde ook dat kinderen van alle leeftijden in staat zijn om verschillende situaties en problemen op te lossen
 6. De Zwitserse psycholoog Piaget (1896 - 1980) was de grondlegger van de ontwikkelingspsychologie. Hij legde zich gedurende zijn hele leven toe op het onderzoek naar de processen die aan de grondslag liggen van de ontwikkeling van kinderen. Hij deed als eerste een poging om stadia te concipiëren om meer doorzicht te krijgen in hoe éé
 7. gen. Ze begrijpen bijvoorbeeld geen conservatie, een concept dat wordt beschreven door Piaget. Kinderen die moeite hebben met conservering, begrijpen niet dat de hoeveelheid iets hetzelfde kan blijven ondanks fysieke transformaties

Piaget heeft in talloze experimenten met kinderen de ontwikkeling van een aantal elementen van logisch denken in kaart gebracht. De belangrijkste begrippen die hij onderzocht zijn: rangorde, categorieën, en conservatie van aantal, volume en gewicht. Het preoperationele kind beheerst deze begrippen nog niet. Jean Piaget - ontwikkelingsstadi Jean Piaget en zijn conservatie van vloeibare volume De proef van conservatie van vloeibare volume laat zien hoe anders het kinderbrein het overschenken van vloeistof in een glas ervaart. De volwassene ziet het verschil in volume, terwijl de glazen ver Kohlberg ging voor zijn theorie van de morele ontwikkeling uit van de drie stadia die Piaget daarvoor had bedacht. Hij verdeelde deze ieder weer in twee fasen, waardoor zijn eigen model zes fasen ging tellen. Hij kwam tot zijn fase-indeling door het bestuderen van de morele oordeelsvorming ('moral judgemen') Piaget stelt de ontwikkeling van het getalbegrip voor als de oorsprong van het leren rekenen. psychologische voorwaarden, met name conservatie en correspondentie Piaget kreeg heel wat kritiek op zijn model. Het gebrek aan eenduidigheid omtrent het voorwaardelijk karakte 5 december 2017 Hoorcollege 3 en 4 De cognitieve ontwikkeling in de peuter, kleuter en schooltijd Jean Piaget Piaget vind dat de cognitieve ontwikkeling volgens 4 stadia gaat. stadiamodel Overgang bepaald door fysieke rijping (maturatie) én ervaringen Veranderingen in kwaliteit van kennis Leren door te doen. Schema's is kennis is structuur stadiamodel 1

Getalbegrip bestaat uit: 1. Conservatie begrip 2. Rangorde (opklimmend in aantal: eerste, tweede, derde, etc.) 3. Klasse (totale hoeveelheid van een groep voorwerpen samen, Voor kl de moeilijkste) Volgens Piaget: classificeren, de vaardigheid van jonge kinderen om een klasse te kunnen overzien Dit begrip wordt door Piaget 'conservatie' genoemd.- Het kind heeft nog moeite om bij het oplossen van een probleem in zijn hoofd een paar stappen terug te doen (terugspoelen van een gebeurtenis), om op die manier het probleem adequaat op te kunnen lossen Overzicht theorie Piaget. Sensomotorische stadium 0-2 jaar Overzichtskader circulaire reacties. Preoperationeel stadium 2-7 jaar - groei symbolisch denken - Redeneren - Begrippen gebruiken - Centratie - Transformatie - Conservatie - Egocentrisme Concreet operationeel stadium 7-11 jaar - Juist gebruik logica - Decentreren - Reversibiliteit - Begrijpen verhouding tussen afstand en tijd - Niet in.

Drie conservatie taken van Piaget werden gebruikt voor het inschatten van de cognitieve ontwikkeling van het kind. Vooral de concreet-operationele capaciteit werd onderzocht. Het betrof conservatie van massa, vloeistoffen, en oppervlakte. Resultate Start studying H 9.1 de intellectuele ontwikkeling Piaget en de informatieverwerkingstheorie. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools - Piaget & functie 23 - Piaget & structuur 26 - Piaget & inhoud 27 Physische versus logica-mathematische kennis en ervaring 29 - Kennis en intelligentie 30 - Het B Conservatie - Inleiding - Oefiniering van conservatie - Ontwikkelingsverloop van conservatie zogenoemde conservatie-experiment van J. Piaget (1952). Iedereen die op het terrein van het rekenonder-wijs werkzaam is zal het ongetwijfeld kennen, dit befaamde experiment dat zo'n grote invloed op de inrich-ting van het aanvankelijk rekenonderwijs in de tweede helft van de vorige eeuw heeft gehad

Cognitieve ontwikkeling - Piaget Educatie en School

Intelligentieontwikkeling - Jean Piaget. De ontwikkeling van de intelligentie is een belangrijke factor bij de ontwikkeling van de adolescent. Intelligentie wordt immers gezien als waardevolle en wenselijke eigenschap (Van der Wal & De Wilde, 2017). Intelligentie wordt gedefinieerd als een algemeen vermogen dat gemeten kan worden 1. Conservatie begrip 2. Rangorde (opklimmend in aantal: eerste, tweede, derde, etc.) 3. Klasse (totale hoeveelheid van een groep voorwerpen samen, Voor kl de moeilijkste) Volgens Piaget: classificeren, de vaardigheid van jonge kinderen om een klasse te kunnen overzien

Conservatie, als deel van getalbegrip, komt tot ontwikkeling door vaardigheden als tellen, taalgebruik en meten. CLASSIFICATIE Een kind moet voorwerpen kunnen ordenen op grond van hun onderlinge over­eenkomsten: kleur, vorm, dikte en grootte. Of: knikkers, poppen en ballen zijn speelgoed Hoofdstuk 9: cognitieve ontwikkeling in de babytijd <br/>De intellectuele ontwikkeling <br/>3j.: hoge creativiteit en verbeeldingskracht , taalgebruik wordt genuanceerder, denken na over <br/>wereld <br/>Wat ligt er ten grondslag aan deze ingrijpende intellectuele verbeteringen in de peuter - <br/>kleuterleeftijd? => verschillende theorieën <br/>Piaget: het preoperationeel denken <br/>Zag. Piaget . Concreet-operationeel stadium = van 7-11 jaar waarbij het denken logischer, flexibeler en beter wordt georganiseerd dan in de kleuterperiode. Conservatie . Verworvenheden = opheffen beperkingen van pre-operationele stadium . Conservatietaak kan correct worden opgelost door de aanwezigheid van . operatie rekenvoorwaarden Piaget. 1. conservatie. Conservatie. begrip van conservatie is het inzien dat een hoeveelheid hetzelfde blijft ook al veranderd de vorm van die hoeveelheid. Een rij blokjes wordt niet groter als de blokjes verder uit elkaar legt. En als je water uit een brede lage kom,.

Objectpermanentie: volgens Piaget ontwikkelt de objectpermanentie zich vanaf het moment dat het kind plusminus 8 maanden oud is. Moderne onderzoekers hebben echter aangetoond dat ook 5-jarige kinderen wel degelijk een besef van conservatie hebben, als je de vraag maar anders stelt! Het woord 'evenveel' kan voor een 5-jarig kind,. Jean Piaget Zwitserland (1896 - 1980) In zijn tijd kwam het testen van intelligentie steeds meer in zwang. Binnet en Simon testten de kennis van kinderen om schoolresultaten te voorspellen. In zijn jonge jaren was Piaget assistent van Simon. Hij was op een bepaald moment uitgekeken op de methode-Simon omdat die vooral de aanwezige kennis testte beheersing van allerlei Piaget-taken, zoals conservatie, seriatie en classi-ficatie, kan aanleren aan jonge kinderen. Daardoor, zo was de hoop, zou hun inzicht in wis- en natuurkundige problemen verdiept en versneld worden. pieper_liber amicorum_Wubbels_BW.indd 192 10-2-2014 13:47:4

Volledige samenvatting leerdoelen Ontwikkelingspsychologie: 1. Noem 6 bedreigingen voor de ontwikkeling tijdens de prenatale periode. 2. Omschrijf de sensomotorische fase van de cognitieve ontwikkeling Piaget. 3. Wat is babytaal en welke functie heeft het? Noem 4 kenmerken van babytaal. 4. Hoe ontwikkelt het zelfbesef zich tijdens de baby- en peuterfase? 5 Cognitieve ontwikkeling deel 1 1 Thomas More Kempen CAMPUS Vorselaar Domein Lerarenopleiding Bachelor in onderwijs: kleuteronderwijs Opleidingsonderdeel: Cognitieve ontwikkeling deel

Piaget Pre-operationeel stadium Het basisschoolkind Piaget Concreet operationeel stadium Denken gekoppeld aan realistische, concreet voorstelbare situaties In staat gedachtehandelingen te maken Toename probleemoplossend vermogen Instaat tot reversibel denken Conservatie notie Instaat om gedachten te organiseren Fixatie op zowel toestand als proce Piaget stelde dat het blijven behouden van evenwicht de belangrijkste drijfveer is voor kinderen om de wereld om zich heen te begrijpen (Brysbaert, 2006). Het kind verwerft het begrip conservatie: een onderliggende fysische dimensie blijft gelijk ondanks het feit dat de oppervlakte verandert

De cognitieve ontwikkeling van kinderen volgens Piaget

Taak 1b - Uitwerking GGZ2021 Child and Adolescent Psychopathology taak 1b. Vak: Child and Adolescent Psychopathology (GGZ2001) T aak 1b. Moeilijk e woorden: - Object per manentie. - Egocentrisme = het onver mogen om het perspectief van een ander in t e. denk en. - Conservatie mechanisme OG 1.2.2 H9 en H12. Vak: Blok 1.2. De cognitieve o ntwikkeli ng in de peuter - en kleutertijd ( 3-6) V oor al belangrijk dat spannin gsboog langer is, wereld van uit IK bekijk en en bewust met. stimuli omgaan. 1) Piagets stadium van p reoperationeel denk en. groeit het gebruik van symb olisch denk en Piaget verdeelt deze periode in zes substadia van in totaal twee jaren Piaget heeft naar aanleiding van vele experimenten met kinderen de ontwikkeling van het denken ontworpen. Hij onderscheidt hierin een aantal aspecten, waarvan het begrip van rangorde, conservatie van aantal, conservatie van volume en conservatie van gewicht de belangrijkste zijn We beschouwen Jean Piaget als de vader van de.

Video: 20 ideeën over Conservatie met kl kleuter

Start studying Ontwikkeling van de intelligentie (Piaget). Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools Het concreet operationeel denken wordt geleidelijk aan verworven Bv. eerst conservatie van het aantal, en dan pas conservatie van de andere vormen zoals Tussen de leeftijd van 7 en 10 jaar slagen kinderen in de klasinclusietaak van Piaget. Ze zijn zich meer bewust van hiërarchie in classificatie; Ze kunnen zich focussen op 3 soorten. Piaget werd geboren in het Frans-sprekende Neuchâtel (Zwitserland). Op jonge leeftijd had hij al belangstelling voor de natuur en doorliep met succes het lyceum. In 1914 ging hij aan de universiteit van Neuchâtel biologie studeren, waarin hij vier jaar later promoveerde op een proefschrift over fossiele weekdieren.. Tijdens zijn studie kreeg hij grote interesse in de filosofie

De eerste die ons denken vanuit die optiek systematisch heeft onderzocht is Piaget. Van hem is ook de term 'genetisch strukturalisme'. 'Genetisch' heeft dus geen betrekking op erfelijkheid, maar op het ontwikkelen van nieuwe psychische vermogens zoals conservatie (uitleg volgt), abstract redeneren en beroeeuze op grond van zelfkennis Conservatie = de idee dat bepaalde fysieke eigenschappen van voorwerpen dezelfde blijven, zelfs wanneer hun uiterlijke verschijningsvorm verandert.(vb. aantal, lengte, Piaget beschrijft kl in termen van wat ze niet kunnen en niet in termen van wat ze wel kunnen Feb 12, 2015 - This Pin was discovered by veerle stevens. Discover (and save!) your own Pins on Pinteres Piaget werd geboren in het Frans-sprekende Neuchâtel (Zwitserland). Op jonge leeftijd had hij al belangstelling voor de natuur en doorliep met succes het lyceum. In 1914 ging hij aan de universiteit van Neuchâtel biologie studeren, waarin hij vier jaar later promoveerde op een proefschrift over fossiele weekdieren

bestuderen wat een aantal wetenschappers over rekenen zeggen: Piaget, Borghouts-Van Erp, Gal'perin, Vygotsky, Lambert-Anema en Van Aalsvoort. Daarnaast worden de volgende basisrekenvaardigheden behandeld: getalbegrip (betekenis van getallen, getalbegrip bij kinderen, getalrepresentaties en getalgrootte), maatbegrip, correspondentie, conservatie, seriatie en tellen tot 15) Conservatie ontwikkeling (± 5 jr) Conservatie: leeftijds- en gecalibreerd gemiddelde Pauline:1, 2-3 en 4+ W zinnen Pauline:1, 2-3 en 4+ W zinnen Vygotsky's model van ontwikkeling Ontwikkeling vindt plaats in interactie tussen volwassene en kind Volwassene stelt een doel dat vooruitloopt op het huidige ontwikkelingsniveau van het kind Volwassene helpt het kind dingen te doen die het huidige.

Hand-out conservatie - FSWP1-052-A - StudeerSne

Een belangrijk begrip in de theorie van Piaget is hierbij 'conservatie'. Met die term doelt hij op het besef dat 'objecten' in materie gelijk blijven, ongeacht de manier waarop ze zich voordoen Piagets theorie van cognitieve ontwikkeling is een veelomvattende theorie over de aard en ontwikkeling van menselijke intelligentie .Het is ontstaan door de Zwitserse ontwikkelingspsycholoog Jean Piaget. Piaget: indeling spelontwikkeling 3 fasen: - Sensomotorische periode. -2 jaar; oefenspel. . De Zwitserse psycholoog Jean Piaget (1896-1980) deed veel onderzoek naar d Dit begrip wordt door de ontwikkelingspsycholoog Piaget 'conservatie' genoemd. nog moeite hebben om bij het oplossen van een probleem in zijn hoofd, een paar stappen terug te doen (terugspoelen van een gebeurtenis), om op die manier het probleem goed op te kunnen lossen Een filmpje van het klassieke conservatie-experiment van de bekende ontwikkelingspsycholoog Jean Piaget. Kinderen tot zeven jaar zouden geen gevoel hebben voor hoeveelheden, dacht Piaget. De verklaring gaat tegenwoordig niet meer op. Wel interessant om te kijken hoe de proef wordt uitgevoerd

Samenvatting Ontwikkelingspsychologie: Begrippenlijst en

Piaget ziet de ontwikkeling van een kind als een voortdurende wisselwerking tussen het kind en zijn omgeving. Het kind is daarbij niet een passieve ontvanger van indrukken uit de omgeving, egocentriciteit en conservatie. 3. De Russische leerpsychologie. 3.1. De Russische leerpsychologie in het algemeen Piaget's theorie. Zijn theorie, een van de rijkste en meest uitgewerkte op het gebied van psychologie, is ingekaderd in de cognitief-evolutionaire modellen. Als voorbeelden van logisch-wiskundige bewerkingen vinden we conservatie, classificaties, serialisaties en het concept van nummer Piaget is van mening dat biologische rijpingsproces en de interactie tussen de omgeving en een individu een belangrijk aspect is, het adaptieproces. Volgens Piaget et. al. (1965) zijn er vier voorwaarden om tot getallenbegrip te komen. Er zijn twee psychologische voorwaarden en deze zijn: conservatie en correspondentie Dit heeft Piaget aangetoond met het zogenaamde conservatie-experiment. Hij giet tijdens dit experiment het water in het ene glas in een ander, langwerpiger glas. Kinderen die in de preoperationele fase zitten, geloven dat de hoeveelheid water ook echt vermeerderd is omdat het glas groter lijkt van getalbegrip die Piaget (1973) ontwikkeld heeft, namelijk conservatie, correspondentie, classificatie en seriatie. Deze 'Piagetiaanse operaties' spelen een rol bij voorbereidend rekenonderwijs. Bij conservatie is er inzicht in het onveranderlijk blijven van bepaald

Piaget: Concreet-operationeel stadium Concreet-operationeel denken o Conservatie Decentratie Reversibiliteit o Classificatie o Seriatie Transitieve inferentie o Ruimtelijk denken Cognitive maps Landmarks Organized route of travel Overal view of a large-scale space Beperkingen concreet-operationeel denken Vervolgonderzoek o Impact van cultuur en. Piaget (1896-1980) heeft ooit eens vier rekenvoorwaarden omschreven. Dat waren de voorwaarden die ervoor zouden moeten zorgen dat kinderen leren rekenen. Tegenwoordig rekenen we nog een aspect mee, namelijk het kunnen tellen. Vandaar dat er nieuwe voorwaarden voor de voorbereidende rekenvaardigheid, ook wel getalbegrip genoemd, zijn opgesteld 3. Piaget en de filosofie 35 4. Piaget en conservatie 45 5. Morele ontwikkeling 57 6. Rechten van kinderen 70 7. Het vergeten van de kinderjaren 82 8. De kinderjaren en de dood 90 9. Literatuur voor kinderen 103 10. Kinderkunst 111 Noten 124 Verantwoording 131 ERIKSON PIAGET. 26/02/2013 3 Cognitieve ontwikkelingstheorie Piaget Na dit deel moet je kunnen 1. • Seriatie, conservatie en classificatie op basis van argumentatie = gefundeerd oordeel Desequilibrium3 concreet-operationele ASSIMILATIE concreet-operationele ACCOMMODATI

Wat is de betekenis van conservatie - Ensi

1) het laten blijven bestaan, het bewaren. Voorbeeld: `afdeling restauratie en conservatie in een museum`. Synoniem: behoud. 2) inzicht dat hoeveelheden die verschillend lijken toch even groot kunnen zijn psychologie. Voorbeelden: `conservatie als voorbereiding op rekenvaardigheid`, `conservatieproeven van Piaget` Conservatie ontwikkeling (± 5 jr) Conservatie: leeftijds- en gecalibreerd gemiddelde Pauline:1, 2-3 en 4+ W zinnen Pauline:1, 2-3 en 4+ W zinnen A definition of intelligence ability to adapt effectively to the environment, either by making a change in oneself or by changing the environment or finding a new one (encyclopdia britannica) Componential nature G-factor and specific abilities.

Ontwikkelingspsychologie - Conservatie Van HoeveelheidConservatieproeven | 3GW Hoofdstuk 5 | Pinterest | VanPin op kleuterklas7 ideeën over Conservatie van piaget | cognitieveJean Piaget - Google Search | Things for My Wall

Conservatie, correspondentie, classificatie en seriatie worden sinds Piaget (1965) als rekenvoorwaarden in verband gebracht met het aanvankelijk rekenen. Door de paars-gewijze correspondentie leren kinderen hoe-veelheden vergelijken, een vaardigheid die van belang is om te kunnen seriëren en clas-sificeren. Ordinale getallen (eerste, tweede Volgens Piaget verwerft het kind tot zijn zevende jaar rekenvoorwaarden en getalbegrip. Wat zijn volgens Piaget de vier belangrijke rekenvoorwaarden? conservatie: Inzien dat de hoeveelheid hetzelfde blijft. Ook al verandert de vorm van de hoeveelheid. Dus op een rij, of op een stapel, of door elkaar Conservatie. Hiërarchische classificatie . Mentale voorstellingen. Piaget . Taal= meest flexibele mentale representatie door in woorden te denken, kunnen we het verleden/heden/toekomst plaatsen en louter het 'nu' overstijgen. Sensori-motorische leidt tot mentale voorstellingen van ervaringen, die kinderen benoemen met woorden. Verbeeldingsspe