Home

Functiegroepen GGZ 2022

Per 1 augustus 2020 worden de schaalbedragen verhoogd met 3%. 3. Per 1 juni 2021 worden de schaalbedragen verhoogd met 2,1%. in de ggz volgt, wordt tenminste salarisschaal FWG 54 toegepast. Gedurende de opleiding doorloopt deze leerling de bedragen in de aanloopschaal

Bekijk hier de Salarisschalen functiegroepen per 1 juni 2020 in de CAO gehandicaptenzorg 2019-2021 Cao GGZ. Voor werknemers in dienst van een ggz-instelling die aangesloten is bij werkgeversorganisatie de Nederlandse ggz, geldt de Cao Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ). Het gaat om 85.000 werknemers. Op deze pagina kunt de Cao GGZ downloaden, vindt u relevantie informatie en krijgt u antwoord op de meest gestelde vragen over de Cao GGZ

CAO GGZ . COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST GGZ. 2019-2021 (1 JUNI 2019 TOT 1 DECEMBER 2021) Hier vindt u de CAO GGZ 2019-2021. in PDF. En download vanaf . hier. de cao app. In de digitale cao vindt u de meest actuele bedragen naar aanleiding van indexering. De PDF is het cao boekje. Deze wordt niet tussentijds aangepast bij indexering van bedragen 19 december 2019 - De tekst en bijbehorende salarisschalen voor de cao GGZ 2019 - 2021 zijn gepubliceerd. De cao kent drie salarisverhogingen: 3 procent per 1 oktober 2019, 3 procent per 1 augustus 2020 en 2,1 procent per 1 juni 2021. Blijf nu op de hoogte. 48371 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris 4:15 Salarisschalen functiegroepen per 1 januari 2019; 4:15 Salarisschalen functiegroepen per 1 juni 2020; 4:15 Salarisschalen functiegroepen per 1 juni 2021; 4:15 Garantieschalen DTG na toepassing FWG; 5 Leerlingen en assistent-geneeskundigen i.o. 6 Arbeidsduur en werktijden; 7 Vergoedingen overwerk, bijzondere diensten en meerdaagse vakantie cliënte Cao-partijen bij de cao's waar FWG wordt toegepast, onderscheiden 16 functiegroepen. Op basis van bepalingen in de cao worden de functiegroepen gekoppeld aan salarisschalen. Voordat een functie kan worden gewaardeerd, moet er eerst een functiebeschrijving worden vastgesteld

09-09-2020 Nieuwe versie CAO GGZ 2019-2021. 06-04-2020 AVV CAO GGZ 2020-2021. 28-02-2020 Wijziging tekst CAO GGZ 2019-2021. 20-12-2019 Wijziging tekst CAO GGZ 2019-2021. 24-10-2019 Nieuwe tekst CAO GGZ 2019-2021. 09-07-2019 Onderhandelingsakkoord CAO GGZ 2019-2021. 16-02-2018 AVV CAO GGZ 2018-2019 dec-2020: eindejaarsuitkering 01-06-2021: 2,1 procent salarisverhoging nov-2021: bruto € 500 eenmalige uitkering (naar rato dienstverband) Klik hier voor een overzicht van eerdere salarismutaties. Documenten: CAO-tekst / CAO-boekje / principe akkoorden / loonschalen. Tekst CAO geestelijke gezondheidszorg 2017 - 2019 . Premies . Links. GGZ Nederlan Het meest complete overzicht vacatures voor GGZ, Jeugdzorg en Welzijn op de grootste vacaturesite van en voor de GGZ-sector. Vacatures bij alle GGZ-instellinge

&$2 **= &2//(&7,(9( $5%(,'62 9(5((1. 206 7 **= , } } ( µ l í í ( ] v ] ] v P ] o ] v P v ð De content van FWG 3.0 editie 2019-2020 is ten opzichte van editie 2018-2019 op basis van ons functieonderzoek op een aantal onderdelen aangepast. Het functieonderzoek richtte zich dit onderzoeksjaar op de functiecategorieën Primair Proces (10 kernfuncties), Administratie, Automati-sering en Staf (2 kernfuncties) en Facilitair bedrijf (1 kernfunctie). Twee kernfuncties zijn gesplitst en één kernfunctie is samengevoegd. Daarnaast zijn drie nieuwe kernfuncties toegevoegd Vacatureontwikkeling eerste halfjaar 2020 naar branche en functiegroep: Vacaturedaling in alle branches en functiegroepen, in de ggz is daling minder groot In alle functiegroepen, behalve het sociaal domein waar het om erg kleine aantallen gaat, is sprake van een vacaturedaling ten opzichte van het eerste halfjaar in 2019 Factsheet Wet Verplichte GGZ BPSW, 2020 In 2019 viel de patiëntgroep van psychiatrische patiënten nog samen met de groep van mensen met een verstandelijke beperking of dementie onder dezelfde wet als het gaat om Bijzondere Opnemingen: de Wet BOPZ (Wet Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen) Functiewaardering in uw branche. Stichting FWG ontwikkelt en onderhoudt de volgende systemen voor het indelen van functies: FWG 3.0 voor de ggz, ziekenhuisbranche en ambulancezorg. FWG VVT voor de verpleging, verzorging en thuiszorg. FWG Gehandicaptenzorg voor de gehandicaptenzorg. FWG Geboortezorg voor de kraamzorg

GGZ | Geestelijke Gezondheidszorg 2017 - 2019 Nieuws. 22-01-2021 Nieuwe versie CAO GGZ 2019-2021; 09-09-2020 Nieuwe versie CAO GGZ 2019-2021; 06-04-2020 AVV CAO GGZ 2020-2021; 28-02-2020 Wijziging tekst CAO GGZ 2019-2021; 20-12-2019 Wijziging tekst CAO GGZ 2019-2021; 24-10-2019 Nieuwe tekst CAO GGZ 2019-2021; 09-07-2019 Onderhandelingsakkoord CAO GGZ 2019-202 Ambulante Jeugdhulp/GGZ J1 100% Ambulante Jeugdhulp/GGZ J2 100% Ambulante Jeugdhulp/GGZ J3 100% Ambulante Jeugdhulp/GGZ J4 100% Ambulante Jeugdhulp/GGZ J5 100% Ambulante Jeugdhulp/GGZ J6 100% Dagbehandeling Groep Licht 50% 50% groepsgrootte

3 Functieboek cAo Welzijn & MAAtschAppelijke Dienstverlening (ex. Artikel, 1.4, 4.2.1 CAO W&MD 2008-2011 en bijlage 1) Dit functieboek hoort bij bijlage 1 van de CAO W&MD 2008-2011 en maakt als zodanig deel uit van die CAO (zi Bijlage VI Tafel-afspraken in het kader van de cao 2019-2020 97 Artikel 14 Overleg vakorganisaties en faciliteiten 76 Artikel 14:1 Periodiek overleg met de vakorganisaties 76 Artikel 14:2 Faciliteiten, algemeen 76 Artikel 14:3 Faciliteiten, bijzonder 77 Artikel 14:4 Bescherming van vertegenwoordigers van vakorganisaties 7 2020 wordt de lijst met functieniveaus, zoals u deze van ons gewend bent, aangepast. Tot en met 2019 wordt nog de volgende functie mix gebruikt: MBO HBO HBO+ WO WO+ Met ingang van 2020 wordt hier de functiegroep Medisch Specialist (MSP) aan toegevoegd. Dit houdt uiteraard een verschuiving in tussen de diverse functiegroepen 1 maart 2019 - 31 december 2020 Ondergetekenden, partijen bij de Cao Huisartsenzorg, te weten: de POH-GGZ, de Verpleegkundig Specialist en de Physician Assistent. Dit, met uitzondering van a. de huisarts (in opleiding), ongeacht de vraag of de huisarts daadwerkelijk al Per 1 augustus 2020 worden de schaalbedragen verhoogd met 3%. 3 CAO Salarisschalen Gehandicaptenzorg 2019-2021. 2 CAO Gehandicaptenzorg 2019-2021 Colofon en copyright Artikel 4:15 Salarisschalen functiegroepen per 1 juni 2020 Salarisschalen: * Salarisbedragen van toepassing voor zover het wettelijk minimum (jeugd)loon niet hoger is

Home - Functiegebouw Rijk. Functiegebouw Rijk (FGR) direct aan de slag. Nieuws. Bekijk hier de video's met uitleg over het FGR en gebruik van de website. Kwaliteitsraamwerk Informatievoorziening (KWIV) Kwaliteitsraamwerk Inkoop (KWIK) Pauzeer diashow &$2 **= 6dodulvvfkdohq shu ixqfwlhjurhs qlyhdx mxol )xqfwlhjurhs ddqorrsvfkddo (xur ixqfw vfkddo d (xur ixqfw vfkddo e (xu Vacatures 2020 naar branche en functiegroep: daling in de ggz duidelijk minder groot dan in andere branches. Wat opvalt is dat de daling van het aantal openstaande vacatures voor de branche geestelijke gezondheidszorg gemiddeld minder groot is (-10%), dan de daling van het totale aantal openstaande vacatures (-26,2%) De vergaderingen vinden ongeveer 5 keer per jaar plaats in het ontmoetingscentrum 't Vooruitzicht (Geel). Voorzitter: Lid van de trekkersgroep Netwerk GGZ Kempen (wisselend) Contact: bart.buyens@ggzkempen.be of maaike.boonstra@ggzkempen.be

CAO Groen, Grond en Infrastructuur 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021 Deze cao is afgesloten tussen: Cumela Nederland te Nijkerk enerzijd Zorgmedewerkers die zich hebben ingezet voor patiënten en cliënten met COVID-19 hebben recht op een bonus. Zoals verpleegkundigen op de Intensive Care (IC) en verpleegkundigen en verzorgenden in zorginstellingen. Maar ook schoonmakers in de zorg. Als u aan de voorwaarden voldoet krijgt u de bonus van uw werkgever of opdrachtgever (de. CAO Geestelijke Gezondheidszorg, CAO GGZ met nieuws, downloads van CAO-tekst, loontabel, functietabel, periodieken, toeslagen en vergoedingen. Nieuws. 20-12-19 Wijziging tekst CAO GGZ 2019-2021. 24-10-19 Nieuwe tekst CAO GGZ 2019-2021. 09-07-19 Onderhandelingsakkoord CAO GGZ 2019-2021. 16-02-18 AVV CAO GGZ 2018-2019 1 Bijlage B: CAO GGZ Salarisschalen per functiegroep, niveau # Functiegroep 10 aanloopschaal 09 Euro funct.schaal 10a Euro funct.schaal 10b Euro 0 b* Functiegroep 15 aanloopschaal 14 Euro f u n c t. s c h a a l 1 5 a E u r o f u n c t. s c h a a l 1 5 b E u r o 0 * Functiegroep 20 aanloopschaal 19 Euro funct.schaal 20a Euro funct.schaal 20b Euro Functiegroep 25 aanloopschaal 24 Euro funct. POH's somatiek Huisartsen POH's GGZ Doktersassistenten rustiger even druk drukker Figuur 2 Percentage praktijken dat aangeeft of de functiegroepen extra ondersteuning nodig hebben 2020) vraagt ook extra praktische vaardigheden van de assistenten

Artikel 4:15 Salarisschalen functiegroepen per 1 juni 2020

  1. Dat geldt voor de hele ggz en ook voor andere plaatsen in de samenleving. Dergelijke incidenten hebben een grote impact op de betrokken cliënt(en), medewerkers, naasten en andere betrokkenen. Omdat iedereen een zo veilig mogelijke omgeving nodig heeft, werd het thema agressie (en grensoverschrijdend gedrag) een belangrijke prioriteit bij GGZ WNB in 2020 en werd er een Taskforce opgericht
  2. Voor het vaststellen van uw salaris wordt gebruikgemaakt van een schalensysteem. De zwaarte van uw functie bepaalt welke salarisschaal erbij hoort. In totaal zijn er 19 schalen. U start in de regel in de laagste trede van de schaal. Tenzij u daar andere afspraken over heeft gemaakt. Naast uw salaris ontvangt u IKB-budget en eventuele toelagen
  3. CAO Ambulancezorg.pdf CAO Gehandicaptenzorg.pdf CAO GGZ.pdf CAO Huisartsenzorg (voorheen Gezondheidscentra ).pdf CAO Jeugdzorg.pdf CAO Kinderopvang.pdf CAO Kraamzorg.pdf CAO Sociaal Werk, Welzijn en Maatschappelijke Dienstverleningf.pdf CAO VVT.pdf CAO Ziekenhuizen.pdf Salariswijziging per 1 januari 2020 Ambulancezorg.pd
  4. De academische ziekenhuizen en GGZ-instellingen hebben een aparte CAO, respectievelijk CAO-Universitair Medische Centra en CAO GGZ. Uit een peiling van BKV in algemene ziekenhuizen uit 2012 blijkt dat er een inkomensverschil is van 80.000 euro per jaar tussen het specialisme dat het best en het slechts verdient, dit zijn respectievelijk een anesthesioloog en een kinder-jeugd arts

De ggz sector heeft een verdienselijke tweede plaats gehaald als de meest favoriete werkgever in de Non-profit-sector. Alleen de politie deed het beter. Daarmee staat de GGZ wél op één in de sector zorg. Dit is vorige week bekend gemaakt door het blad Intermediair, dat een onderzoek heeft laten u Als regiodirecteur bedrijfsvoering geef je, vanuit duaal leiderschap en dus samen met een inhoudelijke collega, leiding aan specialistische ggz-behandeling in een regionale RVE van Altrecht. De regionale RVE heeft ca. 25 - 35 miljoen omzet en een formatie van ca. 200 - 250 fte, met hierbinnen ca 5 - 10 teamleiders % van alle functiegroepen is traditioneel digistarter. 9.5 % zorgverleners vs. 3.4 % overige functiegroepen. Digitale vaardigheden van de ggz. Percentage (traditioneel) digistarters gehele benchmark. Percentage (traditioneel) digistarters zorgverleners vs. overige functies. Digistarter Alle functiegroepen 7.3999999999999996E-2 Digistarter. 4.1 Tarieven prijspeil 2020.....15 4.2 Indexatie 2021 en daarna systematiek, vacatures, de VNG handreiking Bekostiging Jeugd-GGZ inspanningsgericht, de lijst met functiegroepen en functies in de tabe

Cao Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) — FBZ — Vakbond voor

CAO GGZ 2017 - 2019 Salarisschalen GGZ 2019 - 2021 Salarisschalen GGZ per 1 juli 2018. CAO en salarisschalen Huisartsen/aios. CAO Huisartsenzorg 2021 Salarisschalen huisartsenzorg per 1 juni 2021 Salarisschalen huisartsenzorg per 1 april 2020 CAO Huisarts in dienst bij een huisarts (hidha) 2021 - 2022 Onderhandelaarsakkoord CAO SBOH 2021. Cao Kraamzorg 2020. Op 9 november 2020 is het onderhandelaarsakkoord van de derde cao kraamzorg ondertekend door Bo Geboortezorg en de vakbonden CNV, FBZ, FNV en NU'91, sinds 15 december 2020 is de Cao kraamzorg definitief. Dat betekent dat de achterbannen van zowel Bo als de 4 vakbonden hebben ingestemd met het akkoord Praktijkondersteuner GGZ, Huisartsenpraktijk Schaal: 8 25 9. Verpleegkundig Specialist A, Huisartsenpost / Acute Zorg Schaal: 8 27 10. FWG-methodiek en vertaald naar functiegroepen in FWHZ en de schalen van de Cao Huisartsenzorg. U kunt hierme Gepubliceerd op: 28 augustus 2020 Je hebt de opleiding geneeskunde succesvol afgerond en gaat direct de arbeidsmarkt op. Een beetje brood op de plank is fijn! En daarbij, door eerst als ANIOS aan de slag te gaan, kun je nog beter uitzoeken welk specialisme bij je past Opvolger cao LEO sluit beter aan op de praktijk. Datum: 6 oktober 2020. Laatst bijgewerkt: 5 januari 2021. De naam van de cao Landbouwwerktuigen Exploiterende Ondernemingen (LEO) verandert op 1 januari 2021 in cao Groen, Grond en Infrastructuur (GGI), maar er verandert meer om ervoor te zorgen dat de cao weer beter past bij de sector

Het hulpmiddel Functiegebouw Rijk beschrijft de functies van medewerkers van het Rijk. Dit middels bestaat uit verschillende functiefamilies en functiegroepen. Binnen de functiegroepen kunnen medewerkers op verschillende niveaus werken (functietyperingen). Daar horen verschillende salarisschalen bij De actuele cao voor sociaal werk geldt tot en met 30 juni 2021. Alle onderwerpen uit de actuele cao overzichtelijk bij elkaar Actuele salarisschalen van de Cao Jeugdzorg 2019 - 2020. Alle loonschalen op een rij. Download de pdf Een overzicht van de tarieven voor 2020 van de vergoedingen staat in de tarievenlijst 2020 - Niet-gecontracteerde zorg - GGZ 2020 (pdf) . Deze zorg komt ten laste van uw verplichte en vrijwillige eigen risico De werknemer ontvangt een salaris op basis van één van de salarisschalen behorende bij de functiegroepen 5 tot en met 80. 2. Inpassing in de salarisschaal vindt plaats op basis van al dan niet elders verkregen ervaring. 3. (1 januari 2020)

CAO en salarisschalen GGZ 2019 - 2021 beschikbaar

  1. Salarissen Cao Sociaal Werk 2019-2021 3 van 4 Salaristabel per 1 juli 2020 Salarisbedragen (bruto) per maand met ingang van 1 juli 2020 in euro's (+ 3,25%
  2. Definitieve salaristabellen cao-akkoord 2019-2021 inclusief de adviestabel voor de schalen 16 en 17
  3. ZKN . Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN) is een branchevereniging voor zelfstandige klinieken die medisch specialistische zorg leveren. ZKN-leden hebben allemaal het ZKN-keurmerk
  4. hogere functiegroepen wijkt echter sterk af van de andere zorg-cao's. Het verloop van de loonlijn van de Universitair Medische Centra is beter te vergelijken met die van de Universiteiten dan met de overige zorg-cao's. Instroom (aanvangssalarissen) Opvallend is dat de aanvangssalarissen in de verschillende zorg-cao's ten opzichte va
  5. 2020 KPMG Advisory N.V. Healthcheck ggz 2020 | 8. COVID-19 laat kwetsbaarheid huidige leveringsmodel zien Sinds het begin van de coronacrisis is het aantal ggz-verwijzingen in eerste instantie afgenomen, variërend van 25% tot 80% (7). Dit duidt op grote verschillen tussen zorgaanbieders
  6. Cao VVT salarisschalen 1 juli 2020: Cao VVT lonen per FWG (functiegroep). Inclusief uitleg van functies en loonstijgingen. Lees hoe het werkt

Artikel 4:15 Salarisschalen functiegroepen per 1 juni 2021

Functiewaardering en functiebeschrijving - FV

Salaris en Arbeidsvoorwaarden GGZ Geestelijke

3 Meerjarenvisie 2015 -2020 Inleiding 3.1 Horizon Lister ambieert een wijkgerichte GGZ waarin aanbieders uit het sociale domein, de klinische GGZ- behandeling, huisarts/POH (praktijk ondersteuner huisarts) en Lister gezamenlijk integrale zorg bieden aan cliënten met een ernstige psychiatrische aandoening. Hierbij worden behandeling en begeleidin 6 maart 2020 - 14u De functiegroepen. Werkgroep functie 1. Werkgroep functie 2a. Werkgroep functie 2b. Werkgroep functie 3. GGZ-organisaties en partners uit zorg, welzijn en andere sectoren bundelen samen met ervaringsdeskundigen en familieleden de krachten Maar de vraag naar relevante expertise wordt weliswaar steeds vaker, maar lang niet altijd gesteld, viel hem op in zijn dagelijkse functie als recruiter voor de publieke sector en de zorg bij Ebbinge. PROFIEL Bij opdrachten om een nieuwe toezichthouder voor een zorgorganisatie te zoeken, brengt hij daarom zelf de digitalisering ter sprake Cao Jeugdzorg 2019-2020. Alle informatie over de Cao Jeugdzorg 2019-2020 vind je op deze website: de afspraken uit het cao-akkoord, de salaristabellen, teksten en bijlagen. De cao geldt van 1 april 2019 tot en met 31 december 2020. Op 8 december 2020 is de looptijd van de cao verlengd tot 31 december 2021. Over de cao Cao Nederlandse Universiteiten . De VSNU onderhandelt met de werknemersorganisaties FNV Overheid, AC/FBZ, CNV Overheid en AOb over de arbeidsvoorwaarden van alle medewerkers op de universiteit (m.u.v. de leden van het College van Bestuur)

CAO geestelijke gezondheidszorg GG

Cao. Cao staat voor collectieve arbeidsovereenkomst. In de Cao Sociaal Werk staan afspraken over bijvoorbeeld salarisschalen, werktijden, pensioen en inzetbaarheid. De afspraken gelden voor alle werkgevers en werknemers in de branche sociaal werk. Er is trouwens ook een handige Cao-app Sociaal Werk Gemeenten, samenwerkingsverbanden van gemeenten, verenigingen, overige publiekrechtelijke en privaatrechterlijke personen en natuurlijke personen die een onderneming voeren, kunnen een subsidie-aanvraag bij het INTERREG-programma Deutschland-Nederland indienen. Onder bepaalde voorwaarden kunnen ook natuurlijke personen die een onderneming voeren een aanvraag indienen. De volgende punten zijn.

GGZvacatures.nl De grootste carrièresite voor GGZ en Welzij

Factsheet vacatureontwikkeling eerste halfjaar 2020

Factsheet Wet Verplichte GGZ BPS

Functiewaardering - FWG Progressional Peopl

De ketenregeling 2021: meer dan drie tijdelijke contracten zonder tussenperiode van meer dan zes maanden. Heeft u drie tijdelijke arbeidscontracten gehad bij uw werkgever zonder onderbreking van meer dan zes maanden en vangt een vierde tijdelijk contract aan in het verlengde daarvan (binnen zes maanden na afloop van uw derde tijdelijke contract. Cao Retail Non-Food. Er is een akkoord bereikt over het onderhandelaarsresultaat dat in november 2020 werd bekend gemaakt. INretail is tevreden met het resultaat en vindt het belangrijk dat er rust is met deze cao. Dan kan de aandacht samen met de vakbonden gericht worden op het versterken en toekomstbestendig maken van de non-foodretail sector We geven je graag een overzicht mee van de barema's binnen de paritaire comités PC 319.01, PC 327.01, PC 330 en PC 331

Home - Functiegebouw Rij

Autoriseren kun je leren. Autorisaties zijn een cruciaal onderdeel bij de inrichting van het elektronisch patiëntendossier (EPD) - zonder de juiste rechten is er geen toegang tot het dossier en haar functionaliteiten. Iedereen die een EPD-implementatie heeft meegemaakt weet: het missen van functionaliteiten is één van de meest gemelde. De JP van den Bent stichting ondersteunt mensen bij hun leven. Dat kan bijvoorbeeld bij wonen, werken, invulling van vrije tijd of contacten met anderen zijn. Ondersteuning is voor iedereen anders, want ieder mens is uniek. Daarom is het belangrijk om iemand écht te zien, met oprechte aandacht en interesse Deze laatste wens is bij zorgmedewerkers fors meer aanwezig dan bij werknemers in andere functiegroepen (17%). Laagst betaald, maar kortste werkweek Slechts 16% van het zorgpersoneel verdient meer dan 45.000 euro per jaar. Dat is het laagste percentage van hoogopgeleiden binnen alle onderzochte functiegroepen CAO GGZ COLLECTIEVE. A R B E I D S OV E R E E N KO M S T. GGZ. CAO preambule. Collectieve Arbeidsovereenkomst Geestelijke Gezondheidszorg (van 01 juni 2019 tot 01 december 2021) Tussen de. functiegroepen tegelijk te filteren. GGZ, kunt u uw organisatie vergelijken met andere GGZ-instellingen in heel Nederland. Werkgeversorganisatie Door dit benchmarkfilter te gebruiken, kun je de eigen organisatie vergelijken met 4/2/2020 10:35:47 A

Het vacatureaanbod is sinds de intelligente lockdown met een kwart gekrompen, de werkloosheid stijgt en zo'n 500.000 ZZP'ers maken gebruik van de Tozo. Hoe breng je 200.000 nieuwe werklozen naar een nieuwe baan? Het webinar Arbeidsmarkt Updates van Jobdigger, OnRecruit en Intelligence Group staat stil bij deze vraag Cao. Cao staat voor collectieve arbeidsovereenkomst. In de cao staan afspraken over bijvoorbeeld loon, werktijden, vakantie en inzetbaarheid. De afspraken gelden voor alle werkgevers en werknemers in de branche kinderopvang. Op deze pagina's vind je informatie over de laatste cao-afspraken, handige links en tools. Veelgestelde vragen

gewerkt met een aantal instrumenten om de kwaliteit van zorg door de verschillende functiegroepen te meten en te verbeteren. Evaluatie verpleegkundig centralisten: In 2019 werd de RAV geselecteerd om per 1 januari 2020 te starten met de pilot Zorgcoördinatie in (GGZ). In 2021 verwachten wij deze pilot te kunnen evalueren GGZ VVT Gehandicaptenzorg WMD Jeugdzorg Kinderopvang Overige zorg 2016 7.834 2.058 20.919 7.090 1.359 351 2.244 5.980 2018 7.803 2.052 20.981 7.012 1.308 332 2.325 5.980 2020 7.924 2.087 21.421 7.163 1.297 328 2.376 6.079 2014 7.850 2.060 21.900 7.280 1.540 390 2.420 5.980 Verandering totaal aantal banen 45000 51000 2016 2018 2020 47.835 47.792. Beperkte vervangbaarheid van functiegroepen De genoemde tekorten, bijvoorbeeld van 2.610 medewer-kers, welzijn of GGZ? Nee, verdeeld, met de nadruk op 2018 - 2020 (dat was line-air). Gewijzigd: De toevoeging van de inschatting van d

Lonen en salarissen per 1 januari 2020 inclusief inloopschalen. Lonen en salarissen per 1 juli 2019 inclusief inloopschalen. Regeling assistent bouwen, wonen en onderhoud 2017-2019. Voorbeeldrooster vierdaagse werkweek 2018. Stageregeling voor de Bouw 2019-2020. Brochure Uitzendwerk en Payrolling. Cao BTER 2016-2019. Sociaal Plan BAM 2016 12 mrt 2020 17:37. Ik werk sinds 2013 in de supermarkt en heb sinds 2018 een vast contract. Ik zit in loonschaal B, maar er zijn nog nooit functiejaren toegekend. Aan de werknemer in de functiegroepen B tot en met E die na het bereiken van de 23-jarig Nieuwe Cao voor het Slagersbedrijf per 3 juni 2021. Looptijd van 1 januari 2021 tot 1 maart 2022, een looptijd van 14 maanden. Initiële loonsverhoging van de feitelijke brutosalarissen van 1,7% per 1 oktober 2021 en een initiële loonsverhoging van 0,4% per 1 januari 2022. Een eenmalige uitkering van €250,- bruto, op basis van een fulltime. Dit betekent dat wij binnen alle acht zorggerelateerde branches (GGZ, Gehandicaptenzorg, Huisartsen, Jeugdzorg, Kinderopvang, Sociaal Werk, Verpleging en Ziekhuizen) uitstekende benchmarkmogelijkheden aan kunnen bieden. Hiernaast is het mogelijk om op bijvoorbeeld type vertrek, functiegroepen en lengte dienstverband te filteren

Factsheet vacatureontwikkeling 2020 › ZorgpleinNoor

In 2020 stond UWV voor de opgave veel nieuwe medewerkers te werven. Dit verschil is voor het grootste deel verklaarbaar doordat vrouwen vaker in lagere functiegroepen werkzaam zijn. Zoals afgesproken in het convenant met GGZ Nederland richten we ons ook op medewerkers met een psychische kwetsbaarheid De CAO GGZ-salarisschalen in vogelvlucht . Erg handig dus, zo'n CAO Artikel 5 Functiegroepen en salarisschalen 31 december 2020 zonder dat je werkgever of één van de vakbonden de cao opzegt. Wijziging cao 2 of functiegroepen uitgevoerd, zoals maatschappelijk werkers, jongerenwerkers, GGZ-agogen, sociaal-cultureel werkers en opbouwwerkers. Sociaal werkers zijn werkzaam in uiteenlopende branches: sociaal werk, jeugdzorg, wonen, onderwijs, de geestelijke gezondheidszorg, politie enzovoort en onder verschillend

ADVIESGROEP - GGZ Kempe

GGZ 11 8 6 2 30 41 - - - - - - - Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 12 63 65 53 96 40 38 80 71 59 67 57 - ASML 13 12 18 18 12 23 63 25 34 48 42 33 44 Functiegroepen Er wordt ingezoomd op zes functiegroepen: Nielsen-regio's Noord West Oost Randstad Zuid 2 In voor Mantelzorg In voor Mantelzorg In voor Mantelzorg is een landelijk programma waarbij tachtig zorgorganisaties in 2014 en 2015 werken aan betere samenwerking met mantelzorgers. In voor Mantelzorg heeft deze zorgorganisaties innovatietrajecten op maat geboden en verspreidt de hierin ontwikkelde kennis en materialen zes functiegroepen die in het Marketing & Sales IIO onderscheiden worden, te weten: Techniek pag. 9 ICT pag. 10 Financieel pag. 11 pag. 12 Zorg pag. 13 Docenten pag. 14. Intermediair | Imago Onderzoek 2017 4 13 GGZ 16 11 8 6 2 30 41 14 Belastingdienst 10 34 10 22 25 53 73 55 28 23 20 17 27 1 Het pensioenfonds van deze sector heeft inmiddels berekend wat de gevolgen voor het fonds in 2020 zullen zijn. Het zijn moeilijke discussies en loon. Het gaat om lonen voor medewerkers van 20, 21 en 22 jaar in bepaalde functiegroepen in de cao. Deze zijn verhoogd zodat zij overeenkomen met de wet. Vragen over de onderhandelingen. jeugd-ggz. De opgaven voor blok B zijn een lokale verantwoordelijkheid. 2. De inrichting van jeugdhulp met verblijf en de beheersing van de kosten daarvan. 3. Het organiseren van onderwijszorg-arrangement voor het VO en het speciaal onderwijs. Voor de Wmo betreft het: 1. Voorbereiding op Beschermd Wonen vanaf 2020; 2

Bonus voor zorgmedewerkers - Werken bij Kinderopvan

CAO Banken salarisschalen 2021 CAO Banken - Hom . De Werkgeversvereniging Banken (WVB) en de vakorganisaties CNV Vakmensen, FNV Finance en De Unie hebben sinds september 2020 constructief overleg gevoerd over de CAO Banken 2021 e.v.. Het resultaat van dit overleg is een eindbod vanuit de WVB voor een cao met een looptijd van 1 jaar (van 01-01-21 tot en met 31-12-21) met een structurele. Leidinggevende Gehandicaptenzorg vacatures. Leidinggevende Cluster Dienstverlening Uur, Gedragswetenschapper JP Heije, Begeleider Dagbesteding en meer op Indeed.co SEH-artsen die lid zijn van de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen (NVSHA) stemden in juni voor een dubbellidmaatschap met de LAD. Dat betekent dat de LAD vanaf 2020 de belangen van alle 700 SEH-artsen (ook degenen in opleiding) gaat behartigen Afstuderen en wetenschappelijk onderzoek. Fivoor biedt onderzoekstages aan en biedt jou als student de mogelijkheid tot afstuderen. Onderzoeksstages vallen onder de verantwoordelijkheid van Fivoor Wetenschap en Behandelinnovatie

CAO GGZ 2019-2021 * CAO Geestelijke Gezondheidszor

Gemeente Amersfoort breidt Dynamisch Aankoopsysteem uit met schaal 9 functies. De Gemeente Amersfoort heeft besloten om in het vervolg ook functies uit schaal 9 op het Dynamisch Aankoopsysteem te publiceren. Tot voor kort was dat vanaf schaal 10. Toegelaten freelancers, leveranciers en ondernemers hebben de mogelijkheid om direct te reageren op. Salarisschaal 2021 Ggz Artikel 4:15 Salarisschalen functiegroepen per 1 juni 2020 . Duidelijk overzicht van de actuele cao en salarisschalen binnen zorg en welzijn, zoals de cao's ziekenhuizen, VVT en GGZ. Bijgewerkt tot en met 2021 ; 19 december 2019 - De tekst en bijbehorende salarisschalen voor de cao GGZ 2019 - 2021 zijn gepubliceerd Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Easily share your publications and get them in front of Issuu's.

Bijlage B: CAO GGZ Salarisschalen per functiegroep, niveau

KHN maakt zich hard voor de horeca en dus ook voor jou! Samen zorgen we ervoor dat de Nederlandse horeca de toekomst weer vol vertrouwen tegemoet kan zien. We hebben met elkaar al veel bereikt, maar zijn er nog lang niet. KHN blijft zich inzetten voor het herstel van de horeca. Daarbij hebben we el Functieprofiel Kenmerken van de referentiefunctie. De zelfstandig werkend kok komt voor in het reguliere segment (overwegend kleinschalige bedrijf zoals brasserie, eetcafé) waarbij gerechten uit verse ingrediënten en/of door leveranciers voorbewerkte en geportioneerde producten (halffabricaten) worden bereid/samengesteld Universitair hoofddocent Staatsrecht, Bestuursrecht & Rechtstheorie (1,0 fte) 13 dagen geleden. Universiteit Utrecht (UU) Utrecht. De afdeling Staatsrecht, Bestuursrecht en Rechtstheorie is op zoek naar een verbindende collega met ruime ervaring in onderwijs, onderzoek en bestuurlijke taken Op vrijdag 24 juli 2020 hebben wij bij De-Bruggen een assessment georganiseerd voor onze een apotheek, een fysiotherapiepraktijk inclusief een grote oefenzaal, een aanbieder van ggz voor jeugd en gezin, medisch specialisten, thuiszorg, een Met de komst van deze leden worden de functiegroepen. 2015-2020 en met de landelijke en regionale ontwikkelingen die hebben geleid tot een verschillende functiegroepen inzichtelijk gemaakt. In hoofdstuk 4 wordt verder ingegaan op de Samen met financiers en ketenpartners ambiëren we een wijkgerichte GGZ, waarin aanbieders uit het sociale domein,.